Polaroid SX-70

Impossible film B&W, Polaroid SX-70.

Impossible film B&W, Polaroid SX-70.